«همانا دست خداوند بر مواشی تو که در صحرایند خواهد شد، بر اسبان و الاغان و شتران و گاوان و گوسفندان، یعنی وبایی بسیار سخت.» عهد عتیق- خروج هیچ‌کس خبر ندارد پیتر گوردن که با آن چشم‌های عجیب، کفش‌های سفید، و ظرافت و اطوارهای زنانه…