در دو دهه اخیر، سریال‌های تلویزیونی از نظر روایت داستان، عمیق و پیچیده‌تر شده‌اند و در نتیجه، نقش‌های اصلی نیز به همین شکل در آمده‌اند. نه تنها این قهرمانان زیاد شرافتمند نیستند، بلکه از نظر اخلاقی هم می‌توانند در حد دشمنان خود فاسد باشند. گذشته…