انتخاب مجری :
در کوچکترین موارد از جمله انتخاب مجری همراه شما خواهیم بود. انتخاب مجری امری بسیار مهم و حیاتی برای برگزاری بهتر رویداد است.
مستند سازی کامل همایش و سمینار :
استفاده از یک برنامه و رویداد معطوف به روز برگزاری نمی شود و می توان با مستند سازی خوب بعد ها از این همایش بسیار سود خواهد بود.
طراحی پکیج تبلیغاتی:
تمامی همایشها برای برگزاری خود نیازمند تبلیغات منسجم و یکپارچه هستند که در این خصوص می توان به طراحی بروشور، پوستر، بیلبورد، ست اداری اختصاصی، تیزرهای متنوع تبلیغاتی اشاره کرد.​​​​​​​