پست های بلاگ

کلیپ بوی ماه مهر – دبستان ستارگان زمین

کلیپ فوق، در ابتدای سال تحصیلی کودکان عزیز پیش دبستانی و دبستان ستارگان زمین، تهیه و تولید گردیده است.