پست های بلاگ

کلیپ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

کلیپ زندگی نامه خواجه نصیرالدین طوسی و فعالیتهای دانشگاه خواجه نصیر، به سفارش دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، درسال 1395 تهیه و تولید گردیده است.