آنچه در این نوشته خواهیم داشت
تعریف تایپ فیس (typeface)
تعریف فونت
تفاوت تایپ فیس و فونت
دلیل تمایز فیس تایپ و فونت چیست؟
ویژگی های فونت
وزن (weight)
اندازه (Size)
استایل (Style)
عرض (Width)
سریف (Serif)
نتیجه گیری