ببرها در معرض خطر هستند و نیاز به محافظت دارند. در همین راستا سامسونگ تصمیم گرفته با هدف افزایش آگاهی و تاکید بر نیاز به حفاظت از ببرها و زیستگاه‌هایشان، پروژه‌ای مشترک را با شبکه دیسکاوری و پروژه C.A.T (حفاظت از زیستگاه ببرها) به نام…