خشونت همیشه وجود داشته است و ما به‌واسطه‌ی سینما،  این پدیده را در نزدیک‌ترین حالت ممکن با اعماق وجود لمس می‌کنیم؛ زیرا هیچ‌گاه شاهد قتلی خونین و ناظر کشتاری هولناک نبوده‌ایم، حداقل اکثرمان. در تاریخ هنر هفتم، تعداد بسیار زیادی فیلم وجود دارد که با…