درباره جنایت نازی‌ها فیلم‌های مهمی ساخته شده است. «دیکتاتور بزرگ»، «سقوط» و «فهرست شیندلر» نمونه‌های موفق آن هستند، اما پولانسکی در پیانیست بخشی از جنایت نازی‌ها علیه لهستان را در روایتی متفاوت، هنرمندانه و مبتنی بر تجربه زیسته به تصویر کشیده است. به این معنا…