ممکن است با خود فکر کنید که روش های مرسوم در بازاریابی B2B خسته کننده است. اگر با روش های عادی، بازاریابی B2B را انجام دهید، بله صد در صد کسل کننده است. در بازاریابی B2B مخاطب شما یک شرکت دیگر مثل خودتان است. شما باید یک شرکت دیگر را ترغیب…