طراحی هویت بصری

خدمات و مراحل پروژه طراحی هویت بصری برند Basic

مطالعه کامل شرایط بسته توسط مشتری و مشاوره تلفنی در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام

ارائه اطلاعات مشتری به کارشناس فروش از طریق تلفن و یا پر کردن فرم سفارش در سایت توسط مشتری

انجام مراحل طراحی لوگو Basic

انجام مراحل طراحی ست اداری Basic

انجام مراحل طراحی تبلیغات Basic

انجام مراحل طراحی لوگو Basic

مطالعه کامل شرایط بسته توسط مشتری و مشاوره تلفنی در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام

ارائه اطلاعات مشتری به کارشناس فروش از طریق تلفن و یا پر کردن فرم سفارش در سایت توسط مشتری

ارائه رسید مبلغ واریزی به مشتری
آزمون سنجش ۶ معیاری لوگو جهت ارزیابی نگرش و سلیقه مشتری برای تشخیص سبک طراحی کارآمد برای لوگو

مشاوره تلفنی با مشتری جهت تکمیل اطلاعات در خصوص انتخاب عناصر بصری در طراحی لوگو

ارائه عناصر اولیه طراحی به مشتری و فیلتر کردن آنها توسط مشتری

ارائه ۵ نمونه از ۳ عنصر نهایی برای انتخاب عنصر اصلی

طراحی ۳ طرح متفاوت برای لوگو

مشاوره تلفنی با مشتری

انتخاب یک طرح و انجام اصلاحات

ارائه لوگو در رنگ های مختلف بر اساس روانشناسی رنگ و بررسی صنعت مشتری

ارائه فایل نهایی لوگو به مشتری

انجام مراحل طراحی ست اداری Basic

مطالعه کامل شرایط بسته توسط مشتری و مشاوره تلفنی در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام

ارائه اطلاعات مشتری به کارشناس فروش از طریق تلفن و یا پر کردن فرم سفارش در سایت توسط مشتری

دریافت لوگو و اطلاعات مورد نیاز از مشتری

تعریف لوگوی مفهومی

انتخاب ترکیب رنگی

طراحی ۳ طرح متفاوت برای کارت ویزیت

مشاوره تلفنی با مشتری

انتخاب یک طرح و انجام اصلاحات

ارائه فایل نهایی ست اداری به مشتری

انجام مراحل طراحی تبلیغات Basic

مطالعه کامل شرایط بسته توسط مشتری و مشاوره تلفنی در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام

ارائه اطلاعات مشتری به کارشناس فروش از طریق تلفن و یا پر کردن فرم سفارش در سایت توسط مشتری

دریافت اطلاعات کامل از مشتری در خصوص فعالیت ها، محصولات، صنعت، رقبا، مخاطبان هدف و مشتریان

مشاوره تلفنی با مشتری برای تعیین سبک طراحی کارآمد برای طراحی تبلیغاتی

تعریف اهداف این تبلیغات

مشخص کردن تریبون تبلیغاتی (بستر انتشار)

ارائه ایده های اولیه طراحی به مشتری در قالب اتود و یا چیدمان ساده

فیلتر کردن ایده ها توسط مشتری

طراحی ۳ ایده متفاوت برای طراحی تبلیغاتی

انتخاب طرح اصلی و اعمال بازبینی و اصلاحات

ارائه فایل نهایی طراحی تبلیغاتی به مشتری